Gmina Strzegom
Rewitalizacja 2015-2025
Dowiedz się wiecej

Trwają prace związane z rewitalizacją gminy Strzegom w nowej perspektywie finansowej. 7 kwietnia w Strzegomskim Centrum Kultury odbyła się uroczysta konferencja otwierająca proces tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025.

Burmistrz Strzegomia zaprasza na konferencję otwierającą proces tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025, która rozpocznie się w dniu 7 kwietnia 2016 roku (czwartek) o godzinie 16.00 w sali widowiskowej Strzegomskiego Centrum Kultury przy ul. Paderewskiego 36.

Burmistrz Strzegomia zarządzeniem nr 42/B/2016 z dnia 29 lutego 2016r. powołał Zespól ds. Rewitalizacji. W jego skład wchodzi obecnie 26 osób. W późniejszym czasie ? po ostatecznym ustaleniu obszarów przewidzianych do rewitalizacji ? do zespołu zaproszeni zostaną również przedstawiciele mieszkańców tych obszarów  oraz właścicieli (użytkowników, zarządców) nieruchomości.

W dniu 28 stycznia 2016r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o udzieleniu Gminie Strzegom dotacji celowej na opracowanie programu rewitalizacji. Gmina wzięła udział w konkursie "Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego" współfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Rusza programowanie rewitalizacji gminy Strzegom w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. 28 stycznia br. Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o udzieleniu naszej gminie dotacji celowej na opracowanie programu rewitalizacji. Gmina wzięła udział w konkursie "Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie województwa dolnośląskiego" współfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Opis projektu

Tytuł projektu:
Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Strzegom

Cele projektu:
Uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, poprzez przygotowanie programu rewitalizacji jako dokumentu podstawowego dla prowadzenia tych procesów i służącego rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań gminy.
Upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu, wzmocnienie zdolności gminy do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych oraz innych interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji, a tym samym w wyprowadzanie z kryzysu obszarów zdegradowanych.

Planowane efekty:
Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025, umożliwiającego podjęcie działań mających na celu rozwiązywanie problemów rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych, w tym przy wykorzystaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Wartość projektu:     139 185,00 zł
w tym:     
wkład Funduszy Europejskich:     106 476,53 zł
wkład budżetu państwa:     18 789,97 zł
wkład własny Gminy Strzegom:     13 918,50 zł