Gmina Strzegom
Rewitalizacja 2015-2025
Dowiedz się wiecej

Burmistrz Strzegomia zaprasza na konferencję otwierającą proces tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025, która rozpocznie się w dniu 7 kwietnia 2016 roku (czwartek) o godzinie 16.00 w sali widowiskowej Strzegomskiego Centrum Kultury przy ul. Paderewskiego 36.

Program:

15.45-16.00 - Rejestracja uczestników.
16.00-16.10 - Rozpoczęcie konferencji. Prezentacja projektu ?Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Strzegom?.
16.10-16.25 - Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Strzegom ? doświadczenia i efekty rewitalizacji w perspektywie finansowej 2007-2013.
16.25-16.40 - Czym tak właściwie jest rewitalizacja?
16.40-17.30 - Prezentacja obszarów zdegradowanych wyznaczonych w wyniku analizy danych statystycznych wraz propozycją obszarów przeznaczonych do rewitalizacji.
Otwarcie konsultacji społecznych w sprawie granic obszarów przeznaczonych do rewitalizacji.
17.30 - Zakończenie konferencji.
17.40-19.30 - Posiedzenie Zespołu ds. Rewitalizacji w sprawie obszarów zdegradowanych i przeznaczonych do rewitalizacji oraz analiza problemów i potrzeb tych obszarów.

Po zakończeniu konferencji możliwe będzie zgłaszanie ustnych uwag dot. granic obszarów zdegradowanych i przeznaczonych do rewitalizacji.

Przed i po konferencji zapraszamy uczestników na słodki poczęstunek oraz kawę/herbatę.

Opis projektu

Tytuł projektu:
Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Strzegom

Cele projektu:
Uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, poprzez przygotowanie programu rewitalizacji jako dokumentu podstawowego dla prowadzenia tych procesów i służącego rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań gminy.
Upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu, wzmocnienie zdolności gminy do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych oraz innych interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji, a tym samym w wyprowadzanie z kryzysu obszarów zdegradowanych.

Planowane efekty:
Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025, umożliwiającego podjęcie działań mających na celu rozwiązywanie problemów rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych, w tym przy wykorzystaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Wartość projektu:     139 185,00 zł
w tym:     
wkład Funduszy Europejskich:     106 476,53 zł
wkład budżetu państwa:     18 789,97 zł
wkład własny Gminy Strzegom:     13 918,50 zł