Gmina Strzegom
Rewitalizacja 2015-2025
Dowiedz się wiecej

Prezentujemy poniżej mapy obszarów zdegradowanych oraz planowanych do rewitalizacji wraz z opisem diagnozy społeczno-gospodarczej Gminy Strzegom.

ankieta sgWszystkich mieszkańców miasta i gminy zapraszamy do udziału w ankiecie dotyczącej problemów obszarów planowanych do rewitalizacji. Jej wypełnienie zajmie Państwu kilka minut.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą DIAGNOZY SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ NA POTRZEBY WYZNACZENIA OBSZARÓW  ZDEGRADOWANYCH I REWITALIZACJI
W GMINIE STRZEGOM

Kluczową rolę w procesie planowania rewitalizacji, oprócz mieszkańców, odgrywa Zespół ds. Rewitalizacji - organ konsultacyjny, który wspiera władze gminy przy podejmowaniu decyzji w sprawie rewitalizacji. Zadaniem zespołu jest zapewnienie współpracy ze wszystkimi grupami zainteresowanymi procesem rewitalizacji gminy. Pierwsze spotkanie robocze członków zespołu połączone z warsztatami odbyło się 7 kwietnia 2016r. w godzinach popołudniowych.

Zamieszczamy prezentacje przedstawione podczas konferencji otwierającej dnia 7 kwietnia 2016r.

Opis projektu

Tytuł projektu:
Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Strzegom

Cele projektu:
Uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, poprzez przygotowanie programu rewitalizacji jako dokumentu podstawowego dla prowadzenia tych procesów i służącego rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań gminy.
Upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu, wzmocnienie zdolności gminy do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych oraz innych interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji, a tym samym w wyprowadzanie z kryzysu obszarów zdegradowanych.

Planowane efekty:
Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025, umożliwiającego podjęcie działań mających na celu rozwiązywanie problemów rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych, w tym przy wykorzystaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Wartość projektu:     139 185,00 zł
w tym:     
wkład Funduszy Europejskich:     106 476,53 zł
wkład budżetu państwa:     18 789,97 zł
wkład własny Gminy Strzegom:     13 918,50 zł