Gmina Strzegom
Rewitalizacja 2015-2025
Dowiedz się wiecej

Kluczową rolę w procesie planowania rewitalizacji, oprócz mieszkańców, odgrywa Zespół ds. Rewitalizacji - organ konsultacyjny, który wspiera władze gminy przy podejmowaniu decyzji w sprawie rewitalizacji. Zadaniem zespołu jest zapewnienie współpracy ze wszystkimi grupami zainteresowanymi procesem rewitalizacji gminy. Pierwsze spotkanie robocze członków zespołu połączone z warsztatami odbyło się 7 kwietnia 2016r. w godzinach popołudniowych.

Na wstępie spotkania przedstawiciele wykonawcy programu rewitalizacji udzielili dodatkowych informacji i wyjaśnili wątpliwości zgłaszane przez członków zespołu odnośnie obszarów zdegradowanych i proponowanych do rewitalizacji, czyli rejonu osiedla Graby wraz ze śródmieściem Strzegomia oraz wsi Jaroszów. Pojawiły się także wstępne pytania o możliwości rozszerzenia strefy obszaru planowanego do rewitalizacji.

Jak podkreślili przedstawiciele Dolnośląskiego Centrum Rozwoju Lokalnego, podstawą wyznaczenia obszarów rewitalizowanych jest analiza danych statystycznych i wskaźniki. Jednakże należy ją pogłębić również o aspekt jakościowy, a do tego potrzebna jest współpraca i dyskusje z mieszkańcami i innymi osobami, znającymi problemy obszarów.

Członkowie zespołu po dokładnym zapoznaniu się z wyznaczonymi granicami, faktycznie potwierdzili, że wyznaczone obszary mają bardzo duży potencjał rewitalizacyjny, ponieważ z jednej strony występują tam różnorakie problemy, które trzeba rozwiązać, a z drugiej ? ogromny potencjał społeczny i rzeczowy, który należy wykorzystać. 

W dalszej części posiedzenia odbyły się warsztaty problemowe, podczas których przedstawiciele m.in. policji, lokalnych instytucji kultury, instytucji rynku pracy, placówek edukacyjnych i opieki społecznej, młodzieżowej rady miejskiej, przedsiębiorców, radnych, a przede wszystkim miejscowych organizacji pozarządowych, ale również i mieszkańcy gminy, którzy wyrazili wole uczestnictwa w warsztatach, mieli za zadanie uzupełnić diagnozę dotyczącą obszarów zdegradowanych postawioną na podstawie wskaźników i dokonanie uszczegółowienia problemów nękających obszary planowane do rewitalizacji.

W efekcie warsztatów okazało się, że poza problemami społecznymi i gospodarczymi (które wynikły z analizy statystycznej), członkowie zespołu wskazali jako istotne również aspekty środowiskowe oraz przestrzenno-funkcjonalne obszarów, w tym braki w zakresie ścieżek rowerowych, odpowiedniej jakości terenów zielonych, infrastruktury służącej integrowaniu społeczności obszarów i rekreacji.

Burmistrz Strzegomia dziękuję wszystkim uczestnikom za poświęcenie czasu, zaangażowanie, kreatywność i aktywne dzielenie się własną wiedzą i doświadczeniem podczas warsztatów.

Magdalena Kuczyńska

Opis projektu

Tytuł projektu:
Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Strzegom

Cele projektu:
Uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, poprzez przygotowanie programu rewitalizacji jako dokumentu podstawowego dla prowadzenia tych procesów i służącego rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań gminy.
Upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu, wzmocnienie zdolności gminy do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych oraz innych interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji, a tym samym w wyprowadzanie z kryzysu obszarów zdegradowanych.

Planowane efekty:
Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025, umożliwiającego podjęcie działań mających na celu rozwiązywanie problemów rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych, w tym przy wykorzystaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Wartość projektu:     139 185,00 zł
w tym:     
wkład Funduszy Europejskich:     106 476,53 zł
wkład budżetu państwa:     18 789,97 zł
wkład własny Gminy Strzegom:     13 918,50 zł