Gmina Strzegom
Rewitalizacja 2015-2025
Dowiedz się wiecej

kierunki sg- Rewitalizacja to najbardziej kompleksowa odpowiedź na problemy społeczne, gospodarcze, przestrzenne, techniczne i środowiskowe Jaroszowa oraz Grabiny i Starego Miasta. Już dziś dziękuję za zaangażowanie społeczne naszych mieszkańców – podkreślił Burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta, otwierając kolejne spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji, które odbyło się 15 czerwca w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu.

Burmistrz Strzegomia zarządzeniem nr 157/B/2016 z dnia 08.06.2016r. powołał w skład Zespołu ds. Rewitalizacji  przedstawicieli mieszkańców oraz władających nieruchomościami na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji – Starego Miasta i Grabiny oraz Jaroszowa, którzy zgłosili chęć udziału w pracach zespołu.

Zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe i inne zainteresowane podmioty i grupy do składania propozycji projektów inwestycyjnych i społecznych, które będą mogły być realizowane w ramach Lokalnego Programu  Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025 (LPR).  

obszar sg1Zapraszamy mieszkańców obszarów planowanych do rewitalizacji oraz władających nieruchomościami na tym obszarze do prac Zespołu ds. Rewitalizacji.

obszar sg20 maja o 17.00 w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu odbyło się kolejne posiedzenie  Zespołu ds. Rewitalizacji. Kluczowym celem spotkania było zaopiniowanie obszarów przewidzianych do rewitalizacji, zaproponowanych na podstawie analizy sytuacji społeczno-gospodarczej oraz uwag mieszkańców i innych podmiotów.

Opis projektu

Tytuł projektu:
Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Strzegom

Cele projektu:
Uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, poprzez przygotowanie programu rewitalizacji jako dokumentu podstawowego dla prowadzenia tych procesów i służącego rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań gminy.
Upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu, wzmocnienie zdolności gminy do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych oraz innych interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji, a tym samym w wyprowadzanie z kryzysu obszarów zdegradowanych.

Planowane efekty:
Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025, umożliwiającego podjęcie działań mających na celu rozwiązywanie problemów rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych, w tym przy wykorzystaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Wartość projektu:     139 185,00 zł
w tym:     
wkład Funduszy Europejskich:     106 476,53 zł
wkład budżetu państwa:     18 789,97 zł
wkład własny Gminy Strzegom:     13 918,50 zł