Gmina Strzegom
Rewitalizacja 2015-2025
Dowiedz się wiecej

kierunki sg- Rewitalizacja to najbardziej kompleksowa odpowiedź na problemy społeczne, gospodarcze, przestrzenne, techniczne i środowiskowe Jaroszowa oraz Grabiny i Starego Miasta. Już dziś dziękuję za zaangażowanie społeczne naszych mieszkańców – podkreślił Burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta, otwierając kolejne spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji, które odbyło się 15 czerwca w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu.

Ponad 450 ankiet wypełnionych przez mieszkańców gminy, 78 propozycji inwestycyjnych i społecznych projektów rewitalizacyjnych oraz wyniki dotychczasowych prac Zespołu pozwoliły na opracowanie propozycji wizji i celów rewitalizacji, które zostały poddane dyskusji. Zaproponowane cele dotyczą poprawy ładu przestrzennego, komunikacyjnego i estetyki przestrzeni publicznej, jakości środowiska naturalnego oraz wsparcia integracji społecznej mieszkańców obszarów rewitalizacji.

W części warsztatowej spotkania członkowie zespołu pracując w grupach zaproponowali zmiany polegające na doprecyzowaniu celów, uszczegółowieniu bądź rozszerzeniu ich zakresu. Efektem tych prac będzie ostateczna wizja i cele rewitalizacji wraz z kierunkami działań, które znajdą się w programie rewitalizacji.   

 DSC4552

 DSC4557

 DSC4558

 DSC4559

 DSC4568

M. Kuczyńska

Opis projektu

Tytuł projektu:
Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Strzegom

Cele projektu:
Uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, poprzez przygotowanie programu rewitalizacji jako dokumentu podstawowego dla prowadzenia tych procesów i służącego rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań gminy.
Upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu, wzmocnienie zdolności gminy do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych oraz innych interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji, a tym samym w wyprowadzanie z kryzysu obszarów zdegradowanych.

Planowane efekty:
Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025, umożliwiającego podjęcie działań mających na celu rozwiązywanie problemów rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych, w tym przy wykorzystaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Wartość projektu:     139 185,00 zł
w tym:     
wkład Funduszy Europejskich:     106 476,53 zł
wkład budżetu państwa:     18 789,97 zł
wkład własny Gminy Strzegom:     13 918,50 zł