Gmina Strzegom
Rewitalizacja 2015-2025
Dowiedz się wiecej

obszar sg20 maja o 17.00 w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu odbyło się kolejne posiedzenie  Zespołu ds. Rewitalizacji. Kluczowym celem spotkania było zaopiniowanie obszarów przewidzianych do rewitalizacji, zaproponowanych na podstawie analizy sytuacji społeczno-gospodarczej oraz uwag mieszkańców i innych podmiotów.

Po zapoznaniu się z raportem podsumowującym przebieg zbierania uwag i opinii dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, zespół wydał pozytywną opinię w sprawie obszarów zdegradowanych i obszarów przeznaczonych do rewitalizacji.
Obszarami, które zostaną poddane rewitalizacji są wieś Jaroszów oraz Stare Miasto wraz z Grabiną w Strzegomiu. I właśnie na tych obszarach już niebawem będzie możliwe prowadzenie działań rewitalizacyjnych.

Obszar rewitalizacji I - Strzegom - Stare Miasto wraz z Grabiną – ulice: Bohaterów Getta, Brzegową, Czarną, Dolną, Górniczą, Dąbrowskiego, Jeleniogórską, Kamienną, Kasztelańską, Kopalniana, Kościelną, Krótką, ks. Siwca, Konopnickiej, Malinową, Milenijną, Miodową, Ogrodową, Parkową, Plac Jana Pawła II, Rynek, Szkolną, św. Anny, św. Tomasza, Świdnicką, Wałbrzyską, Wolską, Wydobywczą wraz z terenem, na którym zlokalizowany jest obiekt Komisariatu Policji w Strzegomiu

OR miasto Strzegom 150dpi 1 4000 v5

Obszar rewitalizacji II - wieś Jaroszów.

OR Jaroszow 150dpi 1 4000 v5

 

foto01

Raport podsumowujący przebieg zbierania uwag i opinii dotyczących
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Lokalnego programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025 przedstawił i omówił Marek Flakowski – koordynator tych działań na obszarze gminy.

foto02
Udział w posiedzeniu wzięli przedstawiciele m.in. lokalnych instytucji kultury, instytucji rynku pracy, placówek edukacyjnych i opieki społecznej, młodzieżowej rady miejskiej, przedsiębiorców, radnych, a przede wszystkim miejscowych organizacji pozarządowych.

foto03
Łącznie wpłynęło 8 uwag i opinii dotyczących obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz 3 komentarze i zapytania. Uwagi wniosły organizacje pozarządowe, mieszkańcy i radni, a także Komenda Wojewódzka Policji. Część z nich została uwzględniona, dzięki czemu w Jaroszowie włączono kilka dodatkowych terenów, a w Strzegomiu poszerzono obszar o ul. Malinową i teren komisariatu policji.

foto04

Liczymy na aktywne uczestnictwo mieszkańców poprzez udział w procesie zgłaszania propozycji inwestycyjnych oraz społecznych projektów rewitalizacyjnych.

Opis projektu

Tytuł projektu:
Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Strzegom

Cele projektu:
Uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, poprzez przygotowanie programu rewitalizacji jako dokumentu podstawowego dla prowadzenia tych procesów i służącego rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań gminy.
Upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu, wzmocnienie zdolności gminy do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych oraz innych interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji, a tym samym w wyprowadzanie z kryzysu obszarów zdegradowanych.

Planowane efekty:
Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025, umożliwiającego podjęcie działań mających na celu rozwiązywanie problemów rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych, w tym przy wykorzystaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Wartość projektu:     139 185,00 zł
w tym:     
wkład Funduszy Europejskich:     106 476,53 zł
wkład budżetu państwa:     18 789,97 zł
wkład własny Gminy Strzegom:     13 918,50 zł