Gmina Strzegom
Rewitalizacja 2015-2025
Dowiedz się wiecej

obszar sg1Zapraszamy mieszkańców obszarów planowanych do rewitalizacji oraz władających nieruchomościami na tym obszarze do prac Zespołu ds. Rewitalizacji.

Dnia 20.05.2016r. Zespół ds. Rewitalizacji pozytywnie zaopiniował obszary przewidziane do rewitalizacji:
Obszar rewitalizacji I - Strzegom - Stare Miasto wraz z Grabiną – obejmujący ulice: Bohaterów Getta, Brzegową, Czarną, Dolną, Górniczą, Dąbrowskiego, Jeleniogórską, Kamienną, Kasztelańską, Kopalniana, Kościelną, Krótką, ks. Siwca, Konopnickiej, Malinową, Milenijną, Miodową, Ogrodową, Parkową, Plac Jana Pawła II, Rynek, Szkolną, św. Anny, św. Tomasza, Świdnicką, Wałbrzyską, Wolską, Wydobywczą wraz z terenem, na którym zlokalizowany jest obiekt Komisariatu Policji w Strzegomiu

OR miasto Strzegom 150dpi 1 4000 v5

Obszar rewitalizacji II – wieś Jaroszów.

OR Jaroszow 150dpi 1 4000 v5

Rozpoczynamy nabór chętnych do prac w zespole przedstawicieli mieszkańców ww. obszarów oraz właścicieli (użytkowników, zarządców) nieruchomości na tych obszarach.

Zespół ds. Rewitalizacji jest organem konsultacyjnym Burmistrza Strzegomia w zakresie rewitalizacji. Powołany został w lutym br. w celu zapewnienia współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy procesu rewitalizacji gminy, gdyż partycypacja społeczna jest podstawową zasadą działań na każdym etapie. Więcej informacji o zespole można znaleźć tutaj:
http://www.rewitalizacja.strzegom.pl/index.php/5-powolano-zespol-ds-rewitalizacji

Osoba chcąca uczestniczyć w pracach Zespołu ds. Rewitalizacji powinna zgłosić swoją kandydaturę za pomocą poniższego formularza deklaracji.

FORMULARZ DEKLARACJI UCZESTNICTWA - PDF - DOC

Termin składania wypełnionych i podpisanych deklaracji: 02.06.2016r. (czwartek).

Miejsce składania: Wydział Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, parter, pok. nr 15 (w przypadku wysyłania deklaracji pocztą - liczy się data i godzina jej wpływu do Urzędu)

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Strzegomiu - parter, pok. nr 5 tel. 74 85 60 564, gdzie również można pobrać papierową wersję deklaracji.

Opis projektu

Tytuł projektu:
Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Strzegom

Cele projektu:
Uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, poprzez przygotowanie programu rewitalizacji jako dokumentu podstawowego dla prowadzenia tych procesów i służącego rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań gminy.
Upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu, wzmocnienie zdolności gminy do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych oraz innych interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji, a tym samym w wyprowadzanie z kryzysu obszarów zdegradowanych.

Planowane efekty:
Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025, umożliwiającego podjęcie działań mających na celu rozwiązywanie problemów rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych, w tym przy wykorzystaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Wartość projektu:     139 185,00 zł
w tym:     
wkład Funduszy Europejskich:     106 476,53 zł
wkład budżetu państwa:     18 789,97 zł
wkład własny Gminy Strzegom:     13 918,50 zł