Gmina Strzegom
Rewitalizacja 2015-2025
Dowiedz się wiecej

Zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe i inne zainteresowane podmioty i grupy do składania propozycji projektów inwestycyjnych i społecznych, które będą mogły być realizowane w ramach Lokalnego Programu  Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025 (LPR).  

Określenie potrzeb rewitalizacyjnych poprzez konkretne przedsięwzięcia jest jednym z podstawowych elementów LPR. Zgodnie z nowym podejściem do rewitalizacji, w ramach funduszy UE szczególny nacisk będzie kładziony na działania  ukierunkowane bezpośrednio  na kwestie społeczne, natomiast w dużo mniejszym na kwestie infrastrukturalne. Propozycje projektów powinny:

  • przyczyniać się do rozwiązania problemów obszaru wskazanego do rewitalizacji,
  • być realizowane na tym obszarze (poza obszarem mogą być realizowane projekty, jeżeli wynika to z ich specyfiki, np. inicjatywy społeczne skierowane na aktywizację zawodową mieszkańców obszaru).

Obszary rewitalizacji w Gminie Strzegom to:

Obszar rewitalizacji I - Strzegom - Stare Miasto wraz z Grabiną – obejmujący ulice: Bohaterów Getta, Brzegową, Czarną, Dolną, Górniczą, Dąbrowskiego, Jeleniogórską, Kamienną, Kasztelańską, Kopalniana, Kościelną, Krótką, ks. Siwca, Konopnickiej, Malinową, Milenijną, Miodową, Ogrodową, Parkową, Plac Jana Pawła II, Rynek, Szkolną, św. Anny, św. Tomasza, Świdnicką, Wałbrzyską, Wolską, Wydobywczą wraz z terenem, na którym zlokalizowany jest obiekt Komisariatu Policji w Strzegomiu

OR miasto Strzegom 150dpi 1 4000 v5

Obszar rewitalizacji II – wieś Jaroszów.

OR Jaroszow 150dpi 1 4000 v5

Zgłaszane projekty mogą być zarówno bezkosztowe, a więc oparte wyłącznie na pracy społecznej i pozyskanym nieodpłatnie wkładzie rzeczowym, jak również finansowane ze środków prywatnych i publicznych.

Co do zasady propozycje projektów mogą składać podmioty, które będą je w przyszłości realizować. Istnieje jednak również możliwość złożenia propozycji projektu, którego realizatorem miałaby zostać Gmina Strzegom lub jej jednostki podległe.

Ujęcie projektu w LPR jest warunkiem umożliwiającym aplikowanie o środki na działania rewitalizacyjne, a w przypadku środków na inne działania – może dawać preferencje w ich uzyskaniu.

Składane przez Państwa projekty można skonsultować w Wydziale Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Strzegomiu (parter pok. nr 3 lub 5) tel. 74 85 60 564, 74 85 60 567.
 
Burmistrz Strzegomia zastrzega sobie prawo negocjacji złożonych propozycji projektów.

Wypełnione komputerowo i podpisane formularze należy złożyć w Wydziale Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom (parter, pok. nr 3 lub 5) lub przesłać pocztą w terminie do 3 czerwca 2016r. do godz. 10.00 – decyduje data i godzina wpływu do urzędu.

Formularz propozycji projektu inwestycyjnego wraz z instrukcją - DOC

Formularz propozycji projektu społecznego wraz z instrukcją - DOC

Opis projektu

Tytuł projektu:
Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Strzegom

Cele projektu:
Uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, poprzez przygotowanie programu rewitalizacji jako dokumentu podstawowego dla prowadzenia tych procesów i służącego rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań gminy.
Upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu, wzmocnienie zdolności gminy do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych oraz innych interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji, a tym samym w wyprowadzanie z kryzysu obszarów zdegradowanych.

Planowane efekty:
Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025, umożliwiającego podjęcie działań mających na celu rozwiązywanie problemów rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych, w tym przy wykorzystaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Wartość projektu:     139 185,00 zł
w tym:     
wkład Funduszy Europejskich:     106 476,53 zł
wkład budżetu państwa:     18 789,97 zł
wkład własny Gminy Strzegom:     13 918,50 zł