Gmina Strzegom
Rewitalizacja 2015-2025
Dowiedz się wiecej

Rusza programowanie rewitalizacji gminy Strzegom w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. 28 stycznia br. Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o udzieleniu naszej gminie dotacji celowej na opracowanie programu rewitalizacji. Gmina wzięła udział w konkursie "Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie województwa dolnośląskiego" współfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.Rada Miejska w Strzegomiu już we wrześniu 2015 roku podjęła uchwałę o przystąpieniu do rewitalizacji. Uzyskanie dotacji w kwocie 125 266,50 zł pozwoli zamknąć etap prac przygotowawczych i przystąpić do właściwej realizacji dokumentu programowego.

Kluczową rolę w procesie planowania rewitalizacji odegra Zespół ds. Rewitalizacji, organ konsultacyjny, który ma za zadanie wspierać burmistrza przy podejmowaniu decyzji. Powołany będzie w celu zapewnienia współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy procesu rewitalizacji gminy, gdyż udział społeczeństwa i innych grup interesariuszy jest podstawową zasadą działań na każdym etapie. Do 15 lutego br. trwał nabór osób chętnych do prac w Zespole.

Z nadesłanych zgłoszeń wynika, że zespół tworzyć będą przedstawiciele: policji, lokalnych instytucji kultury, instytucji rynku pracy, edukacyjnych i opieki społecznej, młodzieżowej rady miejskiej, a przede wszystkim miejscowych organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i organizacji ich zrzeszających oraz radni i przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Są to ludzie dysponujący szerokim zakresem wiedzy o gminie i problemach oraz oczekiwaniach jej mieszkańców, o różnorodnym doświadczeniu zawodowym i społecznym. Warto podkreślić, że w skład zespołu wejdą m.in. architekt oraz osoba z tytułem doktorskim.

Dla celów złożenia wniosku o dofinansowanie wymagane było przeprowadzenie wstępnej diagnozy gminy. - Wynika z niej, że obszarami gminy, gdzie występuje znaczne natężenie niekorzystnych zjawisk i tendencji społeczno-gospodarczych oraz środowiskowych i istotne braki w infrastrukturze integracji społecznej, są Osiedle Graby oraz Jaroszów. Nie jest to jeszcze ostateczne wskazanie obszarów, które zostaną poddane rewitalizacji, ponieważ obecnie zostanie przeprowadzona pogłębiona analiza danych statystycznych, która potwierdzi albo skoryguje diagnozę wstępną i precyzyjnie wskaże obszar poddany rewitalizacji - z dokładnością do ulic i działek - podkreśla Zbigniew Suchyta, burmistrz Strzegomia.

Po ostatecznym ustaleniu obszarów, które będą rewitalizowane, do prac Zespołu ds. Rewitalizacji zostaną zaproszeni również przedstawiciele mieszkańców tychże obszarów oraz właścicieli (użytkowników, zarządców) nieruchomości. Informacja o naborze zostanie w odpowiednim czasie podana do publicznej wiadomości w mediach oraz wywieszona w miejscach zwyczajowo przyjętych na obszarach planowanych do rewitalizacji.

- Zależy nam również na aktywnym uczestnictwie mieszkańców w procesie rewitalizacji poprzez udział w procesie zgłaszania projektów inwestycyjnych oraz społecznych, które będą służyć wyprowadzeniu rewitalizowanych obszarów z sytuacji kryzysowej oraz będą wspierać integrację społeczną ich mieszkańców. O zasadach i terminach zgłaszania projektów rewitalizacyjnych, a także wszystkich wydarzeniach związanych z rewitalizacją będziemy informować państwa w kolejnych numerach gazety, a także na internetowej stronie tematycznej o rewitalizacji www.rewitalizacja.strzegom.pl, która już niebawem będzie uruchomiona - informuje burmistrz Strzegomia.

W okresie od lutego do sierpnia br. przewidywana jest organizacja spotkań z mieszkańcami obszarów rewitalizowanych, prowadzenie ankiet, konferencje, kampanię informacyjną w różnych formach, a na końcu wydanie broszury informującej w przystępny sposób o ustaleniach Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców miasta i gminy do wspólnej pracy nad przygotowywaniem programu rewitalizacji. Zależy nam na tym, by był on jak najbliższy potrzebom mieszkańców oraz pobudził ich aktywność w działaniach na rzecz swojego bezpośredniego otoczenia, a także przyczynił się do zwiększenia poziomu integracji społecznej.

Opis projektu

Tytuł projektu:
Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Strzegom

Cele projektu:
Uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, poprzez przygotowanie programu rewitalizacji jako dokumentu podstawowego dla prowadzenia tych procesów i służącego rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań gminy.
Upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu, wzmocnienie zdolności gminy do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych oraz innych interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji, a tym samym w wyprowadzanie z kryzysu obszarów zdegradowanych.

Planowane efekty:
Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025, umożliwiającego podjęcie działań mających na celu rozwiązywanie problemów rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych, w tym przy wykorzystaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Wartość projektu:     139 185,00 zł
w tym:     
wkład Funduszy Europejskich:     106 476,53 zł
wkład budżetu państwa:     18 789,97 zł
wkład własny Gminy Strzegom:     13 918,50 zł