Gmina Strzegom
Rewitalizacja 2015-2025
Dowiedz się wiecej

W dniu 28 stycznia 2016r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o udzieleniu Gminie Strzegom dotacji celowej na opracowanie programu rewitalizacji. Gmina wzięła udział w konkursie "Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego" współfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.Rada Miejska w Strzegomiu już we wrześniu 2015 roku podjęła uchwałę o przystąpieniu do rewitalizacji. Uzyskanie dotacji w kwocie 125 266,50 zł pozwoli zamknąć etap prac przygotowawczych i przystąpić do właściwej realizacji programu.

Podstawowym elementem procesu rewitalizacji będzie Zespół ds. Rewitalizacji - organ konsultacyjny Burmistrza Strzegomia w zakresie rewitalizacji. Powołany będzie w celu zapewnienia współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy procesu rewitalizacji gminy, gdyż partycypacja społeczna jest podstawową zasadą działań na każdym etapie.
Zespół zostanie utworzony już w m-cu lutym br.

Rozpoczął się nabór osób chętnych do prac w zespole, w szczególności przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych, organizacji skupiających lub reprezentujących przedsiębiorców, instytucji rynku pracy, kultury, edukacyjnych i opieki społecznej, organów władzy publicznej oraz organów doradczych i opiniujących funkcjonujących w gminie.

Po ostatecznym ustaleniu obszarów, które będą rewitalizowane, do prac zespołu zostaną zaproszeni również przedstawiciele mieszkańców tychże obszarów oraz właścicieli (użytkowników, zarządców) nieruchomości.

Poniżej zamieszczamy treść zaproszenia do udziału w pracach zespołu oraz formularz deklaracji uczestnictwa
 

PLIKI DO POBRANIA:

ZAPROSZENIE - PDF

FORMULARZ DEKLARACJI UCZESTNICTWA - PDF - DOC

Termin składania wypełnionych i podpisanych deklaracji: 15.02.2016r. o godz. 11.00

Miejsce składania: Wydział Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, parter, pok. nr 15 (w przypadku wysyłania deklaracji pocztą - liczy się data i godzina jej wpływu do Urzędu)

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Strzegomiu - parter, pok. nr 5 tel. 74 85 60 564

Opis projektu

Tytuł projektu:
Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Strzegom

Cele projektu:
Uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, poprzez przygotowanie programu rewitalizacji jako dokumentu podstawowego dla prowadzenia tych procesów i służącego rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań gminy.
Upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu, wzmocnienie zdolności gminy do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych oraz innych interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji, a tym samym w wyprowadzanie z kryzysu obszarów zdegradowanych.

Planowane efekty:
Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025, umożliwiającego podjęcie działań mających na celu rozwiązywanie problemów rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych, w tym przy wykorzystaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Wartość projektu:     139 185,00 zł
w tym:     
wkład Funduszy Europejskich:     106 476,53 zł
wkład budżetu państwa:     18 789,97 zł
wkład własny Gminy Strzegom:     13 918,50 zł