Gmina Strzegom
Rewitalizacja 2015-2025
Dowiedz się wiecej

Burmistrz Strzegomia zarządzeniem nr 42/B/2016 z dnia 29 lutego 2016r. powołał Zespól ds. Rewitalizacji. W jego skład wchodzi obecnie 26 osób. W późniejszym czasie ? po ostatecznym ustaleniu obszarów przewidzianych do rewitalizacji ? do zespołu zaproszeni zostaną również przedstawiciele mieszkańców tych obszarów  oraz właścicieli (użytkowników, zarządców) nieruchomości.

Obecnie w skład zespołu wchodzą przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i organizacji ich skupiających, instytucji rynku pracy, kultury, edukacyjnych i opieki społecznej, organów władzy publicznej oraz organów doradczych i opiniujących funkcjonujących w gminie (tj. Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Młodzieżowej Rady Miejskiej).

Cieszy duże zainteresowanie ogłoszonym dnia 02.02.2016r. naborem kandydatów. Pozwoliło to bowiem stworzyć grupę, która wesprze proces rewitalizacji poprzez wiedzę, doświadczenie oraz znajomość problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych występujących na zdegradowanych obszarach gminy.

Ze składem zespołu oraz regulaminem jego funkcjonowania można zapoznać się z poniższego pliku.

Skład zespołu i regulamin - PDF

Opis projektu

Tytuł projektu:
Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Strzegom

Cele projektu:
Uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, poprzez przygotowanie programu rewitalizacji jako dokumentu podstawowego dla prowadzenia tych procesów i służącego rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań gminy.
Upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu, wzmocnienie zdolności gminy do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych oraz innych interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji, a tym samym w wyprowadzanie z kryzysu obszarów zdegradowanych.

Planowane efekty:
Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025, umożliwiającego podjęcie działań mających na celu rozwiązywanie problemów rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych, w tym przy wykorzystaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Wartość projektu:     139 185,00 zł
w tym:     
wkład Funduszy Europejskich:     106 476,53 zł
wkład budżetu państwa:     18 789,97 zł
wkład własny Gminy Strzegom:     13 918,50 zł