Gmina Strzegom
Rewitalizacja 2015-2025
Dowiedz się wiecej

Trwają prace związane z rewitalizacją gminy Strzegom w nowej perspektywie finansowej. 7 kwietnia w Strzegomskim Centrum Kultury odbyła się uroczysta konferencja otwierająca proces tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025.

- Rewitalizacja to bardzo ważne przedsięwzięcie dla gminy Strzegom wpływające na poprawę warunków życia mieszkańców. Obejmuje nie tylko wymiar przestrzenny i gospodarczy, ale ma szeroki wymiar społeczny ? zaznaczył Burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta otwierając konferencję. Uczestnicy konferencji wysłuchali czterech prezentacji, których celem było dostarczenie wiedzy z zakresu działań związanych z rewitalizacją.  - Projekty można nazwać rewitalizacją, o ile towarzyszą im szersze przekształcenia. Rewitalizacja powinna obejmować nie tylko działania architektoniczne, ale także przekształcenia w sferze ekonomicznej, społecznej, ekologicznej czy funkcjonowaniu usług publicznych ? wyliczał Marek Flakowski, koordynator tych działań na obszarze gminy Strzegom. W dalszej części przedstawiono doświadczenia i efekty rewitalizacji w perspektywie finansowej 2007-2013. Bogata w zdjęcia i fotografie prezentacja pokazała jak wiele w Strzegomiu udało się zrobić. Fotografie z przebudowy budynku poklasztornego przy ul. Kościuszki, parku przy ul. Krótkiej, ul. Kościuszki, inwestycji przy ul. Czerwonego Krzyża, Parkowej, Krótkiej czy na terenach powojskowych ukazały na zasadzie przeciwieństwa Strzegom którego już nie ma i zrewitalizowany obszar miasta. W kolejnym wystąpieniu Anna Hałas, naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich wytłumaczyła, czym tak właściwie jest rewitalizacja, jakie są jej cele i etapy.

? Trudno zwięźle wytłumaczyć na czym dokładnie polega rewitalizacja, ponieważ jest to szerokie pojęcie. Bardzo często rewitalizacja sprowadzana jest do remontów budynków, chodników i ulic, ale w tych działaniach trudno dostrzec aspekt przekształceń ekonomiczno-społecznych ? mówiła prelegentka. W dalszej kolejności uczestnicy wysłuchali prezentacji obszarów zdegradowanych wyznaczonych w wyniku analizy danych statystycznych oraz propozycji obszarów przeznaczonych do rewitalizacji. Zdziwienie na sali było duże, bowiem niektórzy wcale się nie spodziewali, że akurat ich ulica czy miejscowość znalazła się na takim obszarze. Wątpliwości pojawiły się odnośnie samego sformułowania: - Czy nie można posługiwać się na przykład słowami ?ulice z potencjałem do rewitalizacji?? Nasza gmina rozwija się i wcale nie mamy poczucia, że żyjemy w zdegradowanym obszarze ? pytała radna Rady Miejskiej Marta Zięba. W odpowiedzi przedstawiciel Dolnośląskiego Centrum Rozwoju Lokalnego poinformował, że stwierdzenie ?obszar zdegradowany? jest to pewnego rodzaju słowo klucz i należy się nim posługiwać w nomenklaturze Unii Europejskiej, chociaż oczywiście w komunikacji bezpośredniej nie jest zabronione posługiwanie się innym, bardziej zrozumiałym sformułowaniem.

7 kwietnia oficjalnie rozpoczęły się także konsultacje społeczne w sprawie granic obszarów zdegradowanych i przeznaczonych do rewitalizacji. Uczestnicy konferencji jako pierwsi mieli możliwość zgłaszania uwag w punkcie konsultacyjnym. Zebrano cztery uwagi. Na stronie internetowej projektu wkrótce zostanie zamieszczone ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem zgłaszania uwag. Zachęcamy mieszkańców do składania swoich wniosków i opinii, ponieważ, jak podkreślają pracownicy Urzędu Miejskiego w Strzegomiu ? z jednej strony obszar będzie wyznaczony wskaźnikami, a z drugiej ważne są opinie, odczucia i uwagi mieszkańców, którzy najlepiej znają swoją okolicę. Ze wstępnej diagnozy gminy wynika, że kluczowymi obszarami gminy, gdzie występuje znaczne natężenie niekorzystnych zjawisk i tendencji społeczno-gospodarczych oraz środowiskowych i istotne braki w infrastrukturze integracji społecznej są Osiedle Graby wraz ze Śródmieściem oraz Jaroszów. - Zależy nam również na aktywnym uczestnictwie mieszkańców w procesie rewitalizacji poprzez udział w procesie zgłaszania projektów inwestycyjnych oraz społecznych. Przewidywana jest organizacja spotkań z mieszkańcami obszarów rewitalizowanych, prowadzenie ankiet, konferencje, kampania informacyjna. Zachęcam wszystkich mieszkańców miasta i gminy do wspólnej pracy nad przygotowywaniem programu rewitalizacji. Zależy nam na tym, by był on jak najbliższy potrzebom mieszkańców oraz pobudził ich aktywność w działaniach na rzecz swojego bezpośredniego otoczenia, a także przyczynił się do zwiększenia poziomu integracji społecznej ? podsumowuje Burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025 powstaje przy współfinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej projektu, gdzie będziemy zamieszczać ogłoszenia, zawiadomienia i inne informacje dotyczące działań w ramach projektu.

www.rewitalizacja.strzegom.pl

Prezentacje przedstawione podczas konferencji wkrótce zostaną zamieszczone na stronie projektu.

Magdalena Kuczyńska

Opis projektu

Tytuł projektu:
Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Strzegom

Cele projektu:
Uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, poprzez przygotowanie programu rewitalizacji jako dokumentu podstawowego dla prowadzenia tych procesów i służącego rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań gminy.
Upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu, wzmocnienie zdolności gminy do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych oraz innych interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji, a tym samym w wyprowadzanie z kryzysu obszarów zdegradowanych.

Planowane efekty:
Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025, umożliwiającego podjęcie działań mających na celu rozwiązywanie problemów rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych, w tym przy wykorzystaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Wartość projektu:     139 185,00 zł
w tym:     
wkład Funduszy Europejskich:     106 476,53 zł
wkład budżetu państwa:     18 789,97 zł
wkład własny Gminy Strzegom:     13 918,50 zł