Gmina Strzegom
Rewitalizacja 2015-2025
Dowiedz się wiecej

Jak już wcześniej informowaliśmy, dnia 15.09.2016r. uchwalony przez Radę Miejską w Strzegomiu Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025 został złożony do oceny  zgodności z wytycznymi krajowymi i regionalnymi przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (IZ RPO WD).

Program został skierowany przez IZ RPO WD do korekty. Wątpliwości oceniających dokument wzbudziły zagadnienia związane z włączeniem do obszaru rewitalizacji ulicy Malinowej, dodatkowych terenów w Jaroszowie oraz obszaru, na którym zlokalizowany jest Komisariat Policji w Strzegomiu.

Dokonano niezbędnej korekty zapisów programu, uszczegółowiając zapisy uzasadniające włączenie ulicy Malinowej i terenów w Jaroszowie do obszaru rewitalizacji. Skutkiem ponownej analizy zgromadzonych danych pod względem zgodności z wymaganiami  instytucji oceniającej była konieczność usunięcia z obszaru wsparcia terenu komisariatu policji oraz projektu B09 „Rewitalizacja budynku Komisariatu Policji w Strzegomiu wraz z przyległym terenem”. Pociągnęło to za sobą zmianę numeracji kolejnych projektów.

Dnia 8 listopada br. skorygowany Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025 został przyjęty uchwałą nr 103/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu, a następnie skierowany do ponownej oceny. W jej wyniku dnia 10 listopada 2016r. uzyskał pozytywną ocenę w zakresie zgodności z odpowiednimi wytycznymi krajowymi i regionalnymi. 

Pozytywna ocena skutkuje wpisaniem dokumentu na listę pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji, prowadzoną przez IZ RPO WD. Ujęcie programu w ww. wykazie umożliwi Gminie Strzegom wnioskowanie o dofinansowanie w ramach działania  6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” osi priorytetowej 6 „Infrastruktura spójności społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Ponadto gmina i inne podmioty realizujące projekty rewitalizacyjne umieszczone na liście B, będą mogły uzyskać preferencje punktowe podczas oceny składanych wniosków.  Wnioskodawcy winni zatem zwrócić uwagę na zmianę numeracji projektów na liście B.

Z aktualnym dokumentem można zapoznać się tutaj - PDF (18mb)

Opis projektu

Tytuł projektu:
Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Strzegom

Cele projektu:
Uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, poprzez przygotowanie programu rewitalizacji jako dokumentu podstawowego dla prowadzenia tych procesów i służącego rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań gminy.
Upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu, wzmocnienie zdolności gminy do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych oraz innych interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji, a tym samym w wyprowadzanie z kryzysu obszarów zdegradowanych.

Planowane efekty:
Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025, umożliwiającego podjęcie działań mających na celu rozwiązywanie problemów rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych, w tym przy wykorzystaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Wartość projektu:     139 185,00 zł
w tym:     
wkład Funduszy Europejskich:     106 476,53 zł
wkład budżetu państwa:     18 789,97 zł
wkład własny Gminy Strzegom:     13 918,50 zł