Gmina Strzegom
Rewitalizacja 2015-2025
Dowiedz się wiecej

Dnia 15.09.2016r. uchwalony przez Radę Miejską w Strzegomiu Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025 został złożony do oceny  zgodności z wytycznymi krajowymi i regionalnymi przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (IZ RPO WD). Pozytywna ocena jest warunkiem ujęcia programu w wykazie pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji, prowadzonym przez IZ RPO WD. Ujęcie programu w ww. wykazie umożliwi Gminie Strzegom wnioskowanie o dofinansowanie w ramach działania  6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” osi priorytetowej 6 „Infrastruktura spójności społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Nabór wniosków rozpocznie się w listopadzie br.

Ponadto gmina i inne podmioty realizujące projekty rewitalizacyjne umieszczone na liście B, będą mogły uzyskać preferencje punktowe podczas oceny składanych wniosków. Po raz pierwszy o dodatkowe punkty gmina zamierza się starać przy składaniu wniosku nr B22 „Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne – Jaroszów 142 tzw. Hotele” w naborze ogłoszonym w IV kwartale 2016r. przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Z treścią Programu można zapoznac się tutaj - LINK

Opis projektu

Tytuł projektu:
Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Strzegom

Cele projektu:
Uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, poprzez przygotowanie programu rewitalizacji jako dokumentu podstawowego dla prowadzenia tych procesów i służącego rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań gminy.
Upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu, wzmocnienie zdolności gminy do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych oraz innych interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji, a tym samym w wyprowadzanie z kryzysu obszarów zdegradowanych.

Planowane efekty:
Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025, umożliwiającego podjęcie działań mających na celu rozwiązywanie problemów rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych, w tym przy wykorzystaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Wartość projektu:     139 185,00 zł
w tym:     
wkład Funduszy Europejskich:     106 476,53 zł
wkład budżetu państwa:     18 789,97 zł
wkład własny Gminy Strzegom:     13 918,50 zł