Gmina Strzegom
Rewitalizacja 2015-2025
Dowiedz się wiecej

08 10 01 sgW dniach 4 i 5 sierpnia 2016 roku odbyły się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami obszarów rewitalizacji - Starego Miasta wraz z Grabiną w Strzegomiu oraz wsi Jaroszów, stanowiące element konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025.


Przedstawiciele gminy oraz wykonawcy dokumentu udzielili zainteresowanym podstawowych informacji na temat projektu „Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Strzegom”, w ramach którego powstał poddawany konsultacjom dokument, a także odpowiadali na pytania uczestników. Ponadto zaprezentowano mieszkańcom przebieg prac nad programem. Omówiono działania, które doprowadziły do wskazania tych a nie innych obszarów w gminie do objęcia rewitalizacją, wyniki ankiety przeprowadzonej w miesiącu kwietniu, a także zaprezentowano projekty dotyczące danego obszaru, zgłoszone przez różne podmioty do realizacji w ramach rewitalizacji.

08 10 01

Szczegółowo zostały omówione podstawowe projekty zakwalifikowane do realizacji na danym obszarze rewitalizacji. W Strzegomiu zaprezentowano proponowane zagospodarowanie przestrzeni publicznej począwszy od ul. Wałbrzyskiej aż do ul. Kasztelańskiej – w tym terenów zielonych wzdłuż ulicy Dolnej, parku pomiędzy ul. Dolną a Kasztelańską wraz z renowacją zabytkowych murów miejskich w tym rejonie. W Jaroszowie z kolei – projekt zagospodarowania (przebudowy) przestrzeni publicznej w centrum wsi Jaroszów. Jak podkreślali przedstawiciele gminy – w obydwu przypadkach celem działań będzie nadanie nieatrakcyjnym obecnie terenom nowych funkcji społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, tak aby poprawić jakość życia mieszkańców obszarów rewitalizowanych i stworzyć miejsca spotkań, integracji i realizacji ciekawych inicjatyw społecznych.

08 10 02

Treść projektu programu rewitalizacji zamieszczono na stronie www.rewitalizacja.strzegom.pl  wraz z ogłoszeniem o konsultacjach społecznych LINK. Uwagi do treści dokumentu można składać do 18 sierpnia 2016 roku.

08 10 03

08 10 04

 

Opis projektu

Tytuł projektu:
Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Strzegom

Cele projektu:
Uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, poprzez przygotowanie programu rewitalizacji jako dokumentu podstawowego dla prowadzenia tych procesów i służącego rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań gminy.
Upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu, wzmocnienie zdolności gminy do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych oraz innych interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji, a tym samym w wyprowadzanie z kryzysu obszarów zdegradowanych.

Planowane efekty:
Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025, umożliwiającego podjęcie działań mających na celu rozwiązywanie problemów rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych, w tym przy wykorzystaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Wartość projektu:     139 185,00 zł
w tym:     
wkład Funduszy Europejskich:     106 476,53 zł
wkład budżetu państwa:     18 789,97 zł
wkład własny Gminy Strzegom:     13 918,50 zł