Gmina Strzegom
Rewitalizacja 2015-2025
Dowiedz się wiecej

Przypominamy, że w ramach planowanych konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025 zorganizowane zostaną dwa spotkania z mieszkańcami obszarów rewitalizacji:

 

04.08.2016r. godz. 17.00
Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Starego Miasta i Grabiny w Strzegomiu
Miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzegomiu, ul. Jeleniogórska 19
 
05.08.2016r. godz. 17.00
Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Jaroszowa
Miejsce: Publiczne Przedszkole w Jaroszowie (tzw. budynek gromadzki), Jaroszów 37 

Opis projektu

Tytuł projektu:
Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Strzegom

Cele projektu:
Uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, poprzez przygotowanie programu rewitalizacji jako dokumentu podstawowego dla prowadzenia tych procesów i służącego rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań gminy.
Upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu, wzmocnienie zdolności gminy do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych oraz innych interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji, a tym samym w wyprowadzanie z kryzysu obszarów zdegradowanych.

Planowane efekty:
Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025, umożliwiającego podjęcie działań mających na celu rozwiązywanie problemów rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych, w tym przy wykorzystaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Wartość projektu:     139 185,00 zł
w tym:     
wkład Funduszy Europejskich:     106 476,53 zł
wkład budżetu państwa:     18 789,97 zł
wkład własny Gminy Strzegom:     13 918,50 zł