Gmina Strzegom
Rewitalizacja 2015-2025
Dowiedz się wiecej

Procedura zbierania propozycji prowadzona w dniach 23.05.2016r. - 03.06.2016r. spotkała się z dużym zainteresowaniem społeczności lokalnej. Wpłynęło łącznie 78 propozycji projektów, w tym 17 społecznych (11 dla Jaroszowa, 4 dla strzegomskiego Starego Miasta wraz z Grabiną i 2 skierowane jednocześnie do społeczności obu obszarów rewitalizacji) oraz 61 inwestycyjnych (15 dla strzegomskiego Starego Miasta wraz z Grabiną i 46 dla Jaroszowa).

Wnioskodawcami propozycji byli (gwiazdką oznaczono podmioty, które były jednym z wielu wnioskodawców jednego projektu):

 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaroszowie,
 2. Rada Sołecka Jaroszowa*,
 3. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Jaroszów i Rusko*,
 4. Koło Gospodyń Wiejskich „Morwa Biała” w Jaroszowie*,
 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Jaroszowie*,
 6. Grupa Odnowy Wsi Jaroszów*,
 7. Rada parafialna w Jaroszowie*,
 8. Klub Sportowy Unia Jaroszów*,
 9. Sołtys Jaroszowa,
 10. Związek Strzelecki*,
 11. Stowarzyszenie „Razem dla Jaroszowa”*,
 12. Parafia Rzymsko-Katolicka św. Jana Chrzciciela w Jaroszowie,
 13. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.,
 14. Gmina Strzegom,
 15. Młodzieżowa Rada Miejska w Strzegomiu,
 16. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu,
 17. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzegomiu,
 18. Stowarzyszenie Wspierania Kultury w Gminie Strzegom „AKCJA”,
 19. osoby fizyczne – mieszkańcy Strzegomia i Jaroszowa.

W kilku przypadkach zdarzyło się, że różni wnioskodawcy zaproponowali projekty o zbliżonym zakresie obszarowym lub tematycznym, co potwierdza ważność projektów dla różnych środowisk. Takie propozycje w programie rewitalizacji zostaną połączone w jeden projekt.

W większości przypadków jako wykonawcę projektu wskazano Gminę Strzegom. W tej sytuacji, zgodnie z informacjami zawartymi w ogłoszeniu i formularzu propozycji projektowych, Burmistrz Strzegomia dokona wyboru projektów możliwych do realizacji przez gminę w ramach rewitalizacji, mając na uwadze:

 • realność realizacji,
 • stan prawny i własnościowy gruntów,
 • zakres zadań ustawowo możliwych do realizacji przez gminę,
 • zapisy innych dokumentów strategicznych obowiązujących w gminie, w tym wieloletniego programu współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2016-2017,
 • potencjalną możliwość uzyskania dofinansowania na proponowane projekty.

Lista projektów zakwalifikowanych ostatecznie jako projekty rewitalizacyjne już wkrótce znajdzie się w projekcie Lokalnego programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025, który zostanie poddany konsultacjom społecznym.  

Dziękujemy wnioskodawcom za wykazaną aktywność i istotny wkład w planowanie procesu rewitalizacji gminy.

Opis projektu

Tytuł projektu:
Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Strzegom

Cele projektu:
Uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, poprzez przygotowanie programu rewitalizacji jako dokumentu podstawowego dla prowadzenia tych procesów i służącego rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań gminy.
Upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu, wzmocnienie zdolności gminy do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych oraz innych interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji, a tym samym w wyprowadzanie z kryzysu obszarów zdegradowanych.

Planowane efekty:
Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025, umożliwiającego podjęcie działań mających na celu rozwiązywanie problemów rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych, w tym przy wykorzystaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Wartość projektu:     139 185,00 zł
w tym:     
wkład Funduszy Europejskich:     106 476,53 zł
wkład budżetu państwa:     18 789,97 zł
wkład własny Gminy Strzegom:     13 918,50 zł